Novinky

Aktuality z naší nabídky


Soutěž s Von Papá!

04. leden 2023

Nakup v Globusu Brno Ivanovice jakýkoliv výrobek Von Papá, schovej si účtenku, okomentuj příspěvek na Facebookovém profilu Von Papá a soutěž o balíčky v hodnotě až 1.000 Kč!

Do komentáře napiš „VON PAPÁ“.

Soutěž probíhá od 05.01.2023 do 19.02.2023.

Tři vylosované výherce vylosujeme a kontaktujeme přes Facebook nejpozději do 3 pracovních dnů po slosování.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Nakup a vyhraj!“

1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové soutěže „Nakup a vyhraj“ („soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

Dodatek: Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem/ Globusem a Facebook/ Globus za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku/ Globusu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku/ Globusu.

2. Pořadatel soutěže:

2.1. Pořadatelem soutěže je Ekoprodukt spol s r.o., se sídlem Jinačovice 501, 664 34 Jinačovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 7451 („pořadatel“).

3. Doba a místo konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 05.01.2023 00:00:01 do 19.02.2023 23:59:59 („doba konání soutěže“). 

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“).

4. Účastník soutěže:

4.1. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se jakkoliv podílejí na organizaci a vyhodnocení soutěže „Nakup a vyhraj“. Ostatní osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměrů k objednateli, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v soutěži vyloučeny nejsou.

5. Mechanika:

5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:

  • zakoupí v kamenném obchodě Globus, prodejna Hradecká 408/40, 621 00 Brno jakýkoliv produkt značky Von Papá („soutěžní výrobek“) v libovolném počtu („soutěžní nákup“);
  • a zároveň si uchová daňový doklad – účtenku nebo fakturu dokumentující tento soutěžní nákup („účtenka“); z účtenky tedy musí jednoznačně vyplývat, že soutěžící zakoupil v době konání soutěže a v místě konání soutěže soutěžní výrobek, tak jak je uvedeno shora;
  • Scan soutěžní účtenky musí mít čitelný, neporušený a dokumentující předmětný soutěžní nákup;
  • soutěžící je pro řádnou registraci povinen souhlasit s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů za účelem dle čl. 7 odst. 7.2. těchto pravidel
  • soutěžící okomentuje soutěžní příspěvek na facebookové stránce Von Papá slovy  „VON PAPÁ“

5.2. Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže opakovaně (při splnění podmínek v odst. 5.1 těchto pravidel, tj. vždy s novým soutěžním nákupem a novou samostatnou účtenkou („soutěžní vstup“)).

6. Výhry a určení výherců

6.1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
6.1.1. 1. cena
1. cenou je balíček výrobků Von Papá v hodnotě 1.000 Kč (BIO Sójovka 1 l, Sladká chilli 1 litr, Hotová jídla Von Papá 5 ks, Instantní polévky Von papá 10 ks, Těstoviny KOMBU 250 g, Teriyaki 165 ml, Worcester 165 ml, Polévkové 165 ml)
6.1.2. 2. cena
2. cenou balíček výrobků Von Papá v hodnotě 500 Kč  (Hotová jídla Von Papá 3 ks, Instantní polévky Von papá 5 ks, Těstoviny KOMBU 250 g , Teriyaki 165 ml, Worcester 165 ml, Polévkové 165 ml, Sójovka 165 ml, Sladká Chilli 165 ml)
6.1.3. 3. cena
3. cenou je balíček výrobků Von Papá v hodnotě 200 Kč (Hotové jídlo Von Papá 1 ks, Instantní polévky Von papá 3 ks, Těstoviny KOMBU 250 g , Worcester 165 ml, Sójovka 165 ml)

6.2. Výhry nejsou přenosné a čerpat je může pouze výherce, případně výherce s jinými – jím určenými osobami

6.3. Všichni výherci budou určeni losováním po skončení doby konání soutěže a to 20.02.2023 takto:

  • 1. výherce 3. ceny
  • 1. výherce 2. ceny
  • 1. výherce 1. ceny

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Účastí v této soutěži akci soutěžící uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatel, který je správcem, a to v rozsahu: jméno, adresa, telefon, účtenka, soutěžní registrace (datum, čas, IP adresa, zařízení). Kontaktní údaje správce: info@ekoprodukt.cz.

7.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení a realizace této soutěže zahrnující zařazení do databáze pro danou soutěž, organizaci a vyhodnocení soutěže, zaslání a předání výher.

7.3. Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

7.4. Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher.

7.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.6. Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu marketing@vinarskyraj.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího související se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí účast soutěžícího v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na objednatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@ekoprodukt.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k objednateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

7.7. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

8. Obecná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.2. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

8.3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a objednatel tímto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

8.5. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě, resp. soutěžního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.

8.7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.8. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

8.9. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.soja.cz


V Jinačovicích dne 05. 01. 2023

 

Výherci soutěže:

1. místo: Marek Kubíček

2. místo: Šárka Kamanová

3. místo: Nelly Bryan